Terugbetaal- en retourneringsbeleid

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Pro Health B.V. is exclusief distributeur van Sun Chlorella

Artikel 1 Definities

1.1 De termen in deze algemene voorwaarden hebben de betekenis zoals in dit artikel omschreven: a) “Algemene Voorwaarden”: dit terugbetaal- en retourneringsbeleid; b) “Pro Health B.V.”: Pro Health B.V. is exclusief distributreur van Sun Chlorella in NL, statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende aan de Pannenweg 313, 6031 RK Nederweert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13028394, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen; c) “Klant”: iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die als klant (potentieel) Sun Chlorella Producten van Pro Health B.V. afneemt; d) “Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen Pro Health B.V. en de Klant, inclusief iedere wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, voor de koop en verkoop van Producten, alsmede alle rechtshandelingen die verband houden met de voorbereiding en uitvoering van deze overeenkomst; e) “Product” of “Producten”: de door Pro Health B.V. via de website www.sunchlorella.nl aangeboden Sun Chlorella producten, waaronder, maar niet beperkt tot, voedingssupplementen en vitaminepreparaten; f) “Website”: de door Pro-Health BV geëxploiteerde website www.sunchlorella.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Pro Health B.V. Sun Chlorella producten en op alle met Pro Health B.V gesloten Overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.

2.2 Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn enkel van toepassing indien en voor zover Pro Health B.V. hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.3 Pro Health B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf het moment van kennisgeving van de Algemene Voorwaarden aan de Klant.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen op Sun Chlorella producten van Pro Health B.V. zijn vrijblijvend. Pro Health B.V. is gerechtigd om, onverwijld na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Klant, het aanbod in te trekken. 

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en de daaraan verbonden prijzen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pro Health B.V. niet.

3.3 Pro Health B.V. spant zich in om alle informatie op de Website zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, voor zover afwijking van deze afbeeldingen, specificaties en/of gegevens niet aan het redelijkerwijs te verwachten gebruik door de Klant en/of het normale gebruik van het Product in de weg staan.

 

Artikel 4 Overeenkomsten

4.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant het aanbod van Sun Chlorella producten van Pro Health B.V. heeft aanvaard en Pro Health B.V. het aanbod niet overeenkomstig artikel 3.1 heeft ingetrokken.

4.2 Pro Health B.V. bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail aan de Klant. Deze bevestiging wordt gezonden aan het e-mailadres dat door de Klant in het bestelproces is aangegeven.

4.3 Pro Health B.V. is gerechtigd om – binnen de wettelijke kaders – onderzoek te doen of de Klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals naar al die feiten en/of omstandigheden die van belang zijn voor het (verantwoord) aangaan van een Overeenkomst. Indien Pro Health B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om de  bestelling van de Klant te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Producten. Indien een besteld Product niet of niet langer beschikbaar is,  dan zal Pro Health B.V. de Klant informeren en de koop ongedaan maken en een reeds ontvangen betaling aan de Klant terugbetalen op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling oorspronkelijk is gedaan.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten voor zover de Producten met reguliere post verzonden kunnen worden. Indien een afwijkende verzendmethode noodzakelijk is, zullen deze kosten in rekening gebracht worden. Deze bijkomende verzendkosten worden afzonderlijk in het bestelproces en op de factuur gespecificeerd.

5.2 De op de Website vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten.